Regulamin strony internetowej www.SwiatEvi.pl

 

1 - Wydawca strony internetowej www.SwiatEvi.pl

RITF adv net Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marmurowa 43, 05-110 Jabłonna, nip. 524 258 55 44, regon 140670002, KRS 0000263865

2 – Osoba odpowiedzialna za realizację z ramienia Wydawcy:

Jakub Wlazło Prezes Zarząd RITF adv net Polska Sp. z o.o.

3 - Hosting i obsługa informatyczna strony internetowej:

KEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków

4 - Dostęp do Strony internetowej:

Sprzęt (komputer, telefon, tablet, oprogramowanie, systemy komunikacji itd.) używany do wchodzenia na Stronę i korzystania z niej leży po stronie użytkowników Strony, wszelkie koszty dostępu do struktury teleinformatycznej związane z użytkowaniem Strony również.

5 - Brak dostępu do Strony:

Wydawca Strony nie gwarantuje wolnego od błędów i nieprzerwanego działania Strony i Usług. Dostęp do Strony lub Usług może zostać przerwany w dowolnym momencie i na dowolny czas w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji Strony, jej aktualizacji, wprowadzenia ulepszeń technicznych lub rozwinięcia dostępnych na niej treści lub ich przedstawienia. Wydawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu, brak dostępności lub niewłaściwe warunki korzystania ze Strony lub z Usług powstałe z jakichkolwiek powodów. Wydawca nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednio wynikające z użytkowania Strony, z podjętych za jej pośrednictwem zabaw i aktywności.

6 - Zawartość i treści Strony internetowej:

Wydawca dołoży wszelkich wysiłków, aby sprawić, że informacje wyświetlane na Stronie będą odpowiednie i aktualne. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach na Stronie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania o takim zamiarze. Niniejszym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za konsekwencje związane z błędami lub pominięciami w treściach na Stronie, za konsekwencje z nich wynikające, ani też za konsekwencje korzystania ze Strony. Strona przeznaczona jest do użytku osobistego i niekomercyjnego.

7 - Odnośniki do innych stron:

Wydawca Strony umieścił na stronie odnośniki do mediów społecznościowych, do stron trzecich oraz do stron partnerów, których działanie określają odrębne regulaminy danych mediów. Strony zewnętrzne do których przekierowują łącza dostępne na Stronie, pozostają poza kontrolą Wydawcy. Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treści znajdujące się na Stronie i prowadzące do stron trzecich jak też nie odpowiada za treści, reklamy, produkty, funkcjonalności, oferty i inne elementy, dostęp do których można uzyskać na wspomnianych Stronach.

8 - Własność intelektualna:

Dostęp do Strony daje użytkownikom prawo do prywatnego, osobistego i niewyłącznego użytkowania Strony w celu korzystania ze Strony i na czas korzystania z niej. Inne wykorzystywanie Strony jest niedozwolone, jeżeli nie otrzymano uprzednio wyraźnego pisemnego pozwolenia Wydawcy. Każda próba przedstawienia, zwielokrotnienia, rozpowszechniania lub dalszego przekazywania, modyfikacji, kopiowania, pobierania, transmisji, wykorzystywania do osiągnięcia zysków komercyjnych i/lub dystrybucji w dowolnej formie, w całości lub w części którychkolwiek z wymienionych powyżej elementów i/lub treści bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Wydawcy jest nielegalna. W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów lub postanowień, czyn taki uznaje się za fałszerstwo z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku osoby dokonującej wykroczenia i jej wspólników.

9 - Obowiązujące prawo:

W przypadku zaistnienia sporu co do znaczenia lub stosowania niniejszych postanowień w niniejszych Warunkach użytkownik może skontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem poczty, wysyłając wiadomość na adres wydawcy listem poleconym. Wszelkie spory sądowe, dotyczące niniejszych Warunków korzystania, które nie zostaną rozwiązane w sposób wyznaczony w poprzednim akapicie, podlegają postępowaniu sądowemu zgodnym z Polskim prawem.

10. Prawa autorskie i majątkowe:

RITF adv net Polska Sp z o.o.

Przetwarzanie Danych Osobowych:

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją Programu promocyjnego „Swiat Evi ” (dalej „Strona”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie RITF adv net Polska sp. z o.o. – Wydawca strony.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

  • w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb , ogólnej optymalizacji produktów firmy SIMBA , optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, dobierania ofert produktów i usług oraz akcesoriów, produktów i usług powiązanych z ww. marką pod kątem Twoich potrzeb lub zainteresowania oraz Twojego profilu – tj. w celu profilowania (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych), polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł i przypisanego na tej podstawie profilu (którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Ci reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi) - w oparciu o Twoją zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach archiwalnych i dowodowych stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, realizacji Twoich praw, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym związanymi z kierowanymi przez Ciebie ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych

Możesz skontaktować się z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@ritf.eu

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom Spółki, w tym (i) podmiotom świadczącym usługi promocyjne i marketingowe na rzecz Spółki w związku z Programem, podmiotom, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, badań rynku, usług kurierskich lub archiwizacyjnych oraz firmom wspierającym organizację i realizację call center.

5. Okres przechowywania

Twoje dane osobowe, które przekażesz w związku z Twoim zapytaniem, będziemy przetwarzać:

  • w celu korzystania z Programu - przez okres Twojego uczestnictwa w Programie, tj. do czasu rezygnacji lub wygaśnięcia uczestnictwa w Programie;
  • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z właściwych przepisów prawa podatkowego;
  • w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Ciebie udzielonej zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu.

6. Pouczenie o prawach

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody - w dowolnym momencie, poprzez kontakt z nami na adres e-mail: info@ritf.eu lub pisemnie na adres: RITF adv net Polska Sp. Z o.o. , ul. Marmurowa 43 , 05-110 Jabłonna Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego w punkcie 2 powyżej, na adres e-mail: info@ritf.eu lub pisemnie na adres: RITF adv net Polska Sp. Z o.o. , ul. Marmurowa 43 , 05-110 Jabłonna W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

7. Prawo do skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.