Regulamin strony internetowej www.SwiatEvi.pl

 

1 - Właściciel strony internetowej www.SwiatEvi.pl (dalej również: Strona)

„Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Flisa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000055810, posiadająca numer NIP: 521-10-00-324, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (dalej również jako: Właściciel Strony).

2 - Osoba do kontaktu:

Anna Guczalska - Managing Director/Prokurent Samoistny Możliwe formy kontaktu:
a) korespondencyjny pod adresem: „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa;
b) mailowy pod adresem: simba@simba.com.pl;
c) telefoniczny pod numerem telefonu: 22 577 47 00.

3 - Hosting i obsługa informatyczna Strony:

Netventure Sp. z o.o., ul. Ojcowska 3, 02-918 Warszawa.

4 - Dostęp do Strony internetowej:

Sprzęt (komputer, telefon, tablet, oprogramowanie, systemy komunikacji itd.) używany do wchodzenia na Stronę i korzystania z niej leży po stronie użytkowników Strony, wszelkie koszty dostępu do struktury teleinformatycznej związane z użytkowaniem Strony również.

5 - Brak dostępu do Strony:

Właściciel Strony nie gwarantuje wolnego od błędów i nieprzerwanego działania Strony i ewentualnych usług oferowanych za jej pośrednictwem (dalej również: Usługi). Dostęp do Strony lub Usług może zostać przerwany w dowolnym momencie i na dowolny czas w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji Strony, jej aktualizacji, wprowadzenia ulepszeń technicznych lub rozwinięcia dostępnych na niej treści lub ich przedstawienia. Właściciel Strony nie odpowiada również za przerwy w funkcjonowaniu, brak dostępności lub niewłaściwe warunki korzystania ze Strony lub z Usług powstałe z jakichkolwiek powodów. Właściciel Strony nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użytkowania Strony, z podjętych za jej pośrednictwem zabaw i aktywności itp..

6 - Zawartość i treści Strony:

Właściciel Strony dołoży wszelkich wysiłków, żeby sprawić, aby informacje wyświetlane na Stronie były odpowiednie i aktualne. Właściciel Strony zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian w treściach dostępnych na Stronie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania o takim zamiarze. Niniejszym nie ponosi on odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za konsekwencje związane z błędami lub pominięciami w treściach na Stronie, za konsekwencje z nich wynikające, ani też za konsekwencje korzystania ze Strony. Strona przeznaczona jest do użytku osobistego i niekomercyjnego.

7 - Odnośniki do innych stron:

Właściciel Strony umieścił na Stronie odnośniki do mediów społecznościowych oraz do innych stron podmiotów trzecich, w tym w szczególności do stron zewnętrznych, jak również do stron partnerów, których działanie określają odrębne regulaminy, w tym regulaminy danych mediów. Strony podmiotów trzecich, do których przekierowują łącza dostępne na Stronie, pozostają poza kontrolą Właściciela Strony, nie może więc on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach podmiotów trzecich, jak też nie odpowiada w szczególności za treści, reklamy, produkty, funkcjonalności, oferty lub inne elementy, dostęp do których można uzyskać za pośrednictwem ww. stron.

8 - Własność intelektualna:

Dostęp do Strony daje użytkownikom prawo do prywatnego, osobistego i niewyłącznego użytkowania Strony w celu korzystania ze Strony i na czas korzystania z niej. Inne wykorzystywanie Strony jest niedozwolone, jeżeli nie otrzymano uprzednio wyraźnego pisemnego pozwolenia Właściciela Strony. Każda próba przedstawienia, zwielokrotnienia, rozpowszechniania lub dalszego przekazywania, modyfikacji, kopiowania, pobierania, transmisji, wykorzystywania do osiągnięcia zysków komercyjnych i/lub dystrybucji w dowolnej formie, w całości lub w części którychkolwiek z wymienionych powyżej elementów i/lub treści bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Właściciela Strony jest nielegalna. W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów lub postanowień, czyn taki może być uznany m.in. za fałszerstwo z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej osoby dopuszczającej się ww. czynów oraz jej wspólników.

9 - Obowiązujące prawo:

W przypadku zaistnienia sporu co do znaczenia lub stosowania postanowień niniejszego Regulaminu użytkownik może skontaktować się z Właścicielem Strony za pośrednictwem poczty, wysyłając wiadomość na adres Właściciela Strony (wskazany w pkt. 2a powyżej) listem poleconym.

Wszelkie spory sądowe, dotyczące niniejszego Regulaminu dot. korzystania ze Strony, które nie zostaną rozwiązane w sposób określony w poprzednim akapicie, będą podlegać przepisom prawa polskiego oraz sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Strony.

10 - Prawa autorskie i majątkowe:

Simba Toys Polska Sp. z o.o.

Polityka Prywatności:

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników strony internetowej www.SwiatEvi.pl (zwanej dalej: „Stroną”). W niniejszej Polityce Prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (dalej: „RODO”).

1 - Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest spółka „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Flisa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000055810, posiadająca numer NIP: 5211000324, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (dalej również jako: „Simba” lub „Administrator”).

2 - Kontakt:

Z Administratorem można się kontaktować:
a) listownie, przesyłając korespondencję na adres: „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa;
b) pod adresem e-mail: simba@simba.com.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: 22 577 47 00.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adresem e-mail: m.zytek@simba.com.pl

3 - Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych:

Działanie Strony
W celu realizacji usługi dot. korzystania ze Strony, Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi dot. korzystania ze Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem strony internetowej www.SwiatEvi.pl oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń
W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminem strony internetowej www.SwiatEvi.pl lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.

Statystyki korzystania z usług
W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Ze względu na specyfikę usługi korzystania ze Strony dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony, ułatwiania korzystania ze Strony oraz poprawa jakości świadczenia usług oferowanych poprzez Stronę jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach dostarczanych przez może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

Działania marketingowe i PR Administratora Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści akcji promocyjnych, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

4 - Odbiorcy danych:

Administrator może ujawnić dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

5 - Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

6 - Pouczenie o prawach:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
f) do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (o ile będzie stosowane). Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. 2 powyżej.

7 - Prawo do skargi:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8 - Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.